خانه اخبار ویژه مشکل فقط چمن نیست؛ برق آزادی هم قطع شد!