خانه اخبار ویژه مظفر: قهر نکنید، دندان دشمن تیز می‌شود