خانه اخبار استانی معاون استاندار: ارتباط کنگان با بندر دمام عربستان برقرار می‌شود