خانه اخبار استانی معاون استاندار: مدیران پاسخگویی به رسانه‌ها را به عنوان یک اصل دنبال کنند