خانه اخبار ویژه معاون امور مجلس رئیس جمهور: رئیسی هیچ حزبی ندارد