خانه اخبار استانی معاون رییس جمهور در بوشهر: گوشه گوشه کشور تبدیل به کارگاه سازندگی شده است