خانه اخبار استانی معاون علوم پزشکی بوشهر هم ناراضی از مشکلات سامانه شیرخشک