خانه اخبار ویژه معاون وزیر بهداشت: کرونای JN.۱ هنوز رسما ثبت نشده است