خانه اخبار ویژه معلمان در دایره فقر؛ حقوق ماهانه 5 میلیون تومان