خانه اخبار ویژه مقابل پرسپولیس، شرافتمندانه بازی خواهیم کرد