خانه اخبار ویژه مقام آمریکایی: مذاکرات احیای برجام روی میز نیست