خانه اخبار ویژه مقام آمریکایی: پنج موشک ایران به پایگاه هوایی «نواتیم» اصابت کرد