خانه اخبار ویژه ممنوعیت نامزدهای ریاست جمهوری برای استفاده از تصاویر مشترک با امام و رهبری