خانه اخبار ویژه مناظرۀ چهارم؛ پورمحمدی جلیلی را از سایه بیرون آورد و زیر تیغ آفتاب نشاند