خانه اخبار استانی منتخب بوشهر در مجلس: دولت اقدامات ارزشمندی برای رشد اقتصادی انجام داده است