خانه اخبار ویژه منفورترین بازیکن میان مدیران پرسپولیس!