خانه اخبار ویژه مهدی طارمی مثل علی دایی؛ تاریخ تکرار خواهد شد