خانه اخبار ویژه مورینیو، گزینه سرمربیگری تیم تازه صعود کرده به لیگ عربستان