خانه اخبار ویژه موضع جدید عربستان در رابطه با توقف تجاوز اسرائیل