خانه اخبار ویژه مومنی، اقتصاددان: دانشگاه را تبدیل به خانه اموات کرده اند، نفسی از آن بیرون نمی آید!