خانه اخبار ویژه میانگین سنی تیم ملی چه قدر پایین آمد؟