خانه اخبار ویژه میزان افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳؛ وزیر کار چه گفت؟