خانه اخبار ویژه میزان: سپیده رشنو در جلسه دادگاه حضور نیافت