خانه اخبار استانی میزبانی ۲۴۰۰ مسجد و هیئت مذهبی بوشهر در طرح «زندگی با آیه‌ها»