خانه اخبار استانی ناظر گمرکات استان: هیچ کالای رسوبی در گمرکات بوشهر وجود ندارد