خانه اخبار استانی نام‌نویسی ۶۲ نامزد‌های انتخاباتی استان بوشهر برای مناظره تلویزیونی‌‌‌‌‌‌‌