خانه اخبار ویژه نامه‌ای خطاب به پزشکیان: دیر یا زود سرکنگبین صفرا خواهد افزود