خانه اخبار ویژه نتایج امیدوارکننده داروی مقابله با پیشرفت دیابت نوع ۱