خانه اخبار استانی نخستین جلسه ستاد انتخابات ریاست جمهوری در بوشهر