خانه اخبار ویژه نخستین جلسۀ دولت به ریاست مخبر برگزار شد