خانه اخبار ویژه نساجی – پرسپولیس بدون حضور زنان؛ چرا؟