خانه اخبار استانی تصاویر/ نشست خبری رییس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر