خانه اخبار استانی نشست مشترک استانداران بوشهر و فارس برای تامین مالی راه آهن و آزادراه