خانه اخبار استانی نقاط ضعف و قوت مجلس یازدهم از دیدگاه نمایندگان بوشهر