خانه اخبار ویژه نقش «ساکت» درکسر ۷ امتیاز از سپاهان