خانه اخبار ویژه گفتند سوال از وزیر کشور را کنار بگذار تا تایید صلاحیت شوی!