خانه اخبار ویژه نماینده شیراز: طبل رسوایی غرب و غربگرا‌ها با هم به صدا در آمده است