خانه اخبار ویژه نماینده مجلس: طراحان لباس اسلامی پزشکان و پرستاران نفوذی هستند