خانه اخبار ویژه ‌نمی‌توان برای اتفاق اصفهان عنوان «حمله» را به کار برد