خانه اخبار ویژه نوه سنگدل، مادربزرگش را با شال خفه کرد!