خانه اخبار ویژه نگاهی به سوابق حامی جلیلی که ۱۷ میلیون ایرانی را نادان خطاب کرد