خانه اخبار استانی نگرشی اجمالی بر مجموعه شعر «عاطفه آنجا بود»