خانه اخبار استانی نگهداری ۲۲۱۱ معتاد در کمپ‌های ترک اعتیاد بوشهر