خانه اخبار ویژه هزینه استفاده پرسپولیس از این هواپیمای لوکس چقدر است؟