خانه اخبار ویژه هشدار جدی نسبت به کمبود دارو و سرگردانی مردم