خانه اخبار استانی هلدینگ خلیج فارس؛ به نام بوشهر، به کام پایتخت نشینان