خانه اخبار ویژه همه کاندیداها بمانند تا وزن واقعی شان مشخص شود + عکس