خانه اخبار ویژه هنرنمایی ایرانی ۱۶ساله، چشم ایلان ماسک را گرفت