خانه اخبار استانی هواشناسی بوشهر: احتمال بارش خفیف باران