خانه اخبار استانی هواشناسی بوشهر: پایان هفته بارانی است